Loading...

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
1. Gebruiker: Mygolfpro en diens rechtsopvolgers.
2. Klant: natuurlijke en rechtspersonen die een bestelling, boeking of reserveringplaatsen via het platform van Mygolfpro
3. Cursist: een persoon die zich aansluit, via de app, bij het netwerk van de Klant. 
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mygolfpro en klant.
Artikel 3: Overeenkomst
1. Mygolfpro stelt aan klant een platform beschikbaar, een app, waaraan de klant zijn eigen invulling kan geven. Via dit platform kan klant zien welke cursisten aangesloten zijn en kan direct met de klant communiceren. Mygolfpro is niet aansprakelijk voor de uitvoering van activiteiten of zaken die daaruit voortvloeien.
2. De overeenkomst wordt door klant aangegaan zodra klant de bestelling , boeking of reservering definitief maakt.
Artikel 4: Video’s en testen
1. Op het platform van Mygolfpro worden standaard video’s aangeboden die als voorbeeld dienen. Deze video’s zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld en niet als instructie naar cursisten van de klant. Ook kunnen aan de video’s geen rechten worden ontleend of kan er aanspraak gemaakt worden op de content. 
2. Zaken die voortvloeien uit gebruik van de video zijn de verantwoording van de klant, niet van de gebruiker. 
Artikel 5: Overeenkomst klant en cursist
1. Alle afspraken tussen klant en cursist zijn de verantwoording van de klant.
2. Gebruiker kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor zaken die voortvloeien tussen klant en cursist.
Artikel 6: Platform
1. Mygolfpro heeft het recht om diverse updates door te voeren in het platform.
2. Mygolfpro garandeert niet dat het platform foutloos en zonder onderbreking functioneert. Mygolfpro zal zich inspannen om eventuele storingen zo snel mogelijk op te lossen.
3. Mygolfpro behoudt zich het recht om het platform geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen wanneer dit nodig is voor onderhoud of aanpassingen.
Artikel 7: Aanbod
1. De layout van Mygolfpro is het platform. Mygolfpro is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het aanbod die door de klant wordt toegevoegd.
2. Mygolfpro is niet aansprakelijk in geval van slechte bereikbaarheid van het platform.
Artikel 8: Prijzen en betaling
1. De getoonde prijzen op het platform zijn inclusief omzetbelasting.
2. Klant betaalt de jaarlijkse bijdrage via een jaarlijkse factuur welke binnen de gestelde termijn voldaan dient te worden.
Artikel 9: Bedenktijd, ontbinding en annulering
1. Klant kan het platvorm 2 maanden kosteloos proberen. Vervolgens gaat het abonnement lopen vanaf de eerstvolgende werkdag. Vanaf dit moment is het contract een feit.
2. Jaarlijks wordt het contract stilzwijgend verlengd met 1 jaar. 
3. Mygolfpro kan klant toegang tot het platform ontzeggen indien er sprake is van onrechtmatig gebruik. Daarnaast kan Mygolfpro hiervan aangifte doen bij de politie.
4. Het platvorm dient gebruikt te worden voor golf gerelateerde zaken. Hiermee wordt het beoefenen van de golfsport bedoeld. Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Indien Mygolfpro aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van Mygolfpro is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Mygolfpro is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor Mygolfpro verzekerd is.
Artikel 11: Klachtenregeling
1. Klachten die betrekking hebben op de inhoud van de app, content die de klant plaatst, zijn verantwoording van de klant.
2. Klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van Mygolfpro dienen via het contactformulier, de e-mail of schriftelijk onverwijld aan Mygolfpro kenbaar gemaakt te worden.
3. Mygolfpro draagt zorg voor een ontvangstbevestiging van de klacht en zal binnen twee weken een reactie geven op de klacht.
4. Via https://ec.europa.eu/ is het Online Dispute Resolution (ODR) platform van de Europese Commissie te bereiken. Hier wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van alternatieve dispuut beslechting. Mygolfpro sluit het gebruik van dit platform expliciet uit.
Artikel 12: Overmacht
1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Mygolfpro, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met klant, opgeschort. Mygolfpro stelt klant zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.
2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Mygolfpro geen invloed kan uitoefenen en waardoor Mygolfpro niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: storingen, netwerk- DoS en DDoS-aanvallen, werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, etc..
Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mygolfpro partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.